Satamaohje

Helsingin moottorivenekerhon satamaohje 

Saapuminen satamaan

Sataman portit pidetään aina suljettuina. Ajoportti on tarkoitettu polttoaine- ja muihin satama-alueen kuljetuksiin. Kerhoon kuulumattomia henkilöitä ei saa päästää satama-alueelle.

Jäsenen on itse avattava portti vierailleen. Jäsenet ovat vastuussa vieraistaan ja näiden tekemisistä vierailun ajan. Jäsen ei saa luovuttaa avaintaan eikä porttikoodia kerhoon kuulumattomalle.

Polkupyörien ja mopojen säilytys satamassa on sallittu veneilykauden aikana.

Moottoripyörien pysäköinti ei ole sallittu satama-alueella.

Kerhon toimisto, jakeluasema ja henkilöstö

Satamakapteeni vastaa sataman toiminnasta. Kerhon toiminnanjohtaja huolehtii jäsen- ja talousasioista sekä toimii Meriurheilu Oy:n toimitusjohtajana. Toiminnanjohtaja on tavattavissa toimistossa nettisivuilla ilmoitettuina aikoina.

Jakeluaseman henkilöstö huolehtii vierasvenetoiminnasta ja sataman valvonnasta päiväsaikaan. Kerhon veneilijäjäsenet vastaavat yövartioinnista. Yövartijalla on velvollisuus puuttua häiritsevään toimintaan vartioaikana.

Asiattomat sekä sataman järjestystä, hyviä tapoja ja annettuja ohjeita rikkoneet henkilöt voidaan poistaa satama-alueelta, tarvittaessa poliisiviranomaisen avustuksella.

Kerhotupa

Kerhotuvan yhteiset tilat ovat jäsenten ja vierailijoiden käytettävissä. Kerhotupa ja kerhotuvan keittiö on siivottava käytön jälkeen. Kerhotupaa voi käyttää korvausta vastaan jäsenten omiin yksityistilaisuuksiin. Tilaisuuden ajankohta ja luonne sekä korvaus on sovittava kerhon toimiston kanssa.

Pesu- ja saniteettitilat

Pesu- ja saniteettitilat palvelevat kaikkia veneilijöitä. Pesutupaa saa käyttää korvausta vastaan, ensisijaisesti se on kuitenkin tarkoitettu vierasveneilijöiden käyttöön.

Yleiset käyttäytymissäännöt satamassa

Veneellä satama-alueella liikuttaessa on nopeus säädettävä sellaiseksi, ettei veneen synnyttämä aallokko aiheuta vaaraa laituriin kiinnitetyille veneille. Laiturista veneellä lähdettäessä ja laituriin tultaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Vahingon sattuessa on tapahtumasta ilmoitettava välittömästi satamakapteenille, kerhon toimistoon tai huoltoasemalle.

Polkupyörällä, rullalaudalla tai -luistimilla liikkuminen satama-alueella on kielletty.

Yhteiset alueet on pidettävä puhtaina. Jäte lajitellaan keräyspisteessä.

Tavaran säilytys satama-alueella ja laitureilla ei ole sallittu. Tavarankuljetuskärryt on palautettava käytön jälkeen omille paikoilleen. Kerhon grilli on käytettävissä joko omalla kaasulla tai pientä korvausta vastaan kerhon kaasulla. Käytön jälkeen grilli on puhdistettava. Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä satama-alueella. Kotieläimiä ei saa viedä sisätiloihin. Omistaja vastaa niiden jätöksistä.

Hiljaisuus satamassa on klo 22 – 07 välisenä aikana.

Venepaikkojen jaosta vastaa satamakapteeni

Venepaikka annetaan ja laskutetaan täydeltä kaudelta. Venepaikan muutoksesta tai järjestelystä keskustellaan satamakapteenin tai kerhon toimiston kanssa. Venepaikka lunastetaan vuosittain kulloinkin annettujen ohjeiden mukaisesti. Maksamatta jättäminen katsotaan venepaikasta luopumiseksi. Venepaikkamaksua ei palauteta 30.4. jälkeen.

Venepaikat jaetaan seuraavassa järjestyksessä:

  1. edellisellä kaudella paikan saaneet ja velvoitteensa hoitaneet jäsenet
  2. vanhat velvoitteensa hoitaneet jäsenet, jotka hakevat uudelleen venepaikkaa
  3. uudet velvoitteensa hoitaneet jäsenet
  4. maksut myöhässä maksaneet, katsastuksen laiminlyöneet tai rangaistut jäsenet, jotka ovat hoitaneet velvoitteensa

Veneet ja venepaikat

Veneiden liputuksessa noudatetaan kansallista käytäntöä.

Veneitä saa tuoda satamaan keväällä, kun sataman kunto on selvitetty ja satama on avattu. Veneet on poistettava satamasta 1.12. mennessä.

Venepaikka on vene- ja jäsenkohtainen. Jos veneellä on useampia omistajia, tulee kaikkien olla kerhon jäseniä tai miehistöjäseniä. Veneet tulee katsastaa vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Katsastuksen laiminlyönti johtaa 100 euron sanktiomaksuun. Venepaikalla saa olla vain se vene, jolle paikka on myönnetty. Venepaikkaa ei saa vuokrata tai lainata, ei edes kerhon toiselle jäsenelle. Venepaikkaa ei voi luovuttaa veneen myynnin yhteydessä uudelle omistajalle.

Kerho luovuttaa venepaikan myös ammattiliikenteeseen tarkoitetuille veneille. Liikennettä harjoitettaessa matkustajat on otettava ja jätettävä muualla.

Veneiden kyljillä on pidettävä kunnollisia ja riittävän suuria laitasuojia, vähintään 2 kpl kummallakin puolella venettä. Purjeveneiden köysistö on kiinnitettävä siten, että häiritsevää ääntä ei synny.  Jäsenten on ilmoitettava venepaikkansa viikonlopunkin mittainen vapaana olo satamapaikka.com -järjestelmään, jotta paikka voidaan luovuttaa vieraskäyttöön. Venepaikan voi ilmoittaa vapaaksi myös huoltoaseman henkilökunnalle.

Jäsen, jolla ei ole kotisatamassa venepaikkaa, mutta telakoi veneensä Verkkosaaressa, saa pitää venettään satamassa 3 vuorokautta maksutta. Ylimenevästä ajasta veloitetaan vierasvenemaksu.

Luvatta satamaan tuotu vene kytketään ja lukitaan kerhon toimesta laituriin. Veneen saa lunastaa vain maksettuja lukitus- ja avausmaksua sekä mahdollista vierasvenemaksua vastaan. Kerho ei vastaa satamassa olevista veneistä, niiden varusteista tai niiden muille veneille tai laitureille aiheuttamista vahingoista. Onnettomuuksista on heti ilmoitettava toimistoon.

Sähkön käyttö laitureilla

Laiturikaapeissa olevat vikavirtasuojat ja automaattisulakkeet ovat suojalaitteita. Niitä ei saa käyttää kytkiminä. Jatkojohtoina saa käyttää vain ulkotilaan tarkoitettuja kaapeleita ja pistokkeita. Itse tehdyt jatkojohdot on ennen käyttöönottoa hyväksytettävä satamakapteenilla. Hänellä on velvollisuus poistaa vaaralliseksi katsomansa johdot.

Septitankin tyhjennyspumpun käyttö ja kemiallisen WC:n tyhjentäminen

Pumpun käytössä on noudatettava pumpun kaapissa olevia ohjeita. Tyhjennysletkua on käsiteltävä huolellisesti. Septitankin tyhjennyspumppua EI SAA käyttää pilssin tms. tyhjentämiseen. Kemiallisen WC:n saa tyhjentää ainoastaan tähän tarkoitukseen varattuun tyhjennyspaikkaan.

Yövartiointi

Yövartijan tehtävän on huolehtia sataman turvallisuudesta ja rauhallisuudesta sekä ottaa vastaan vierasveneet. Hänellä tulee olla tehtävää ilmaiseva tunnusmerkki. Yövartijan on oltava täysi-ikäinen kerhon jäsen. Yövartija ei saa olla alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alainen. Vartiovuorosta myöhästyminen, etuajassa poistuminen, vartiopaikalta poistuminen tai vartiovuoron laiminlyönti johtaa 350 euron sanktioon. Yövartijat voivat pitää päivystyksen aikana ajoneuvojaan satamassa takaportin ja roskisten takana.

Esteen sattuessa on vartijan itse hankittava itselleen sijainen. Sijaisen on täytettävä vartio-ohjesäännön vartijalle asettamat vaatimukset. Kerhon toimisto ei toimi sijaisen välittäjänä. Lista mahdollisista varavartijoista yhteystietoineen on vartiotuvassa.

Jätteiden käsittely satamassa

Jäteastioihin saa jättää ainoastaan veneissä syntyneitä jäteastioihin mahtuvia jätteitä.  Jätteet lajitellaan ja pannaan niille osoitettuihin astioihin. Pantilliset tyhjät juomapullot ja -purkit kerätään niitä varten varattuun astiaan. Muut kuin pantilliset pullot ja purkit pannaan sekajäteastiaan. Kartonkijäteastiaan laitettavat pahvikartongit litistetään.

Jäteöljyt on jokaisen kaadettava itse jäteöljysäiliöön ja laitettava tyhjät astiat sekajäteastiaan.

Kiinteät öljyiset jätteet kuten suodattimet ja pyyhkeet on laitettava niille varattuun punaiseen astiaan. Pilssivedet on toimitettava niille varattuun säiliöön jätekatoksessa.

Romuakut on laitettava niille varattuun säiliöön. Akkuja ei saa jättää maahan säiliön viereen. Käytettyjen paristojen keräysastia on huoltoasemalla. Paristojen navat täytyy suojata asianmukaisesti.

Kaikki jäte on lajiteltava ja laitettava sille kuuluvaan astiaan, mitään ei saa jättää maahan astioiden ulkopuolelle. Täytetään astiat tasaisesti. Jäteastiaa ei saa yli täyttää niin, että kansi jää auki. Avoin kansi houkuttelee jyrsijöitä ja lintuja levittelemään jätteitä ympäriinsä.

Mastonosturin käyttö ja varustelulaituri

Mastonosturin käytössä on noudatettava nosturissa ja nosturikaapissa olevia ohjeita. Mastonosturin avainta säilytetään avainsäilössä huoltoaseman seinässä. Avainta ei saa luovuttaa kerhon ulkopuoliselle henkilölle. Nostoliinoja ei saa ottaa muuhun kuin nostokäyttöön.

Vene on valmisteltava ennen mastonosturille kiinnittymistä, jotta nosturin käyttöaika jää mahdollisimman lyhyeksi. Kun maston nosto tai lasku on suoritettu, on vene siirrettävä välittömästi joko omalle paikalle tai varustelulaituriin. Varustelulaituri on tarkoitettu lyhytaikaiseen kiinnittymiseen, jolloin kippari on veneessä tai satama-alueella. Kerhon ulkopuoliset saavat käyttää nosturia kerhon toimiston tai huoltoaseman aukioloaikoina.

Venepaikoilla voi tehdä pieniä huoltotöitä. Kipinöintiä aiheuttavia laitteita saa käyttää ainoastaan varustelulaiturissa. Pitkäaikaisemmista tai suurista huoltotöistä varustelulaiturissa on sovittava satamakapteenin kanssa.

Polttoaine- tai vesivuodot satamassa

Satama-alueella meressä näkyvistä öljy- ja polttoaineläikistä on heti ilmoitettava toimistolle tai huoltoasemalle. Mikäli vuoto on suuri eikä huoltoasemalla ole päivystystä on välittömästi tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle numeroon 112 sekä odotettava pelastuslaitoksen saapumista. Ajoportin avaimen saa vartiotuvan avainsäilöstä, mikäli portti pitää avata.

Laitureilla oleva vesivuoto on ilmoitettava toimistolle tai huoltoasemalle, tai vuotava vesilinja on pyrittävä sulkemaan omin voimin. Ohjeet vesilinjojen sulkemisesta löytyvät vartiotuvassa olevasta vartiomiehen kansiosta.

Ilmoitukset vioittuneista laitteista

Kaikki vikailmoitukset tulee tehdä ensisijaisesti huoltoasemalle. Kiireellisessä tapauksessa huoltoaseman ollessa suljettuna ilmoitus tehdään suoraan satamakapteenille.

Kerhon omaisuudelle sattunut vahinko pitää heti ilmoittaa joko huoltoasemalle tai satamakapteenille. Vahingoista ei sakoteta, mutta välinpitämättömyydestä tai väärästä käytöstä johtuva kerhon omaisuuden vahingoittuminen saattaa johtaa korvausvaatimukseen.

Löytötavara

Löytötavara toimitetaan huoltoasemalle. Vedestä poimitut irralliset laitasuojat viedään jätekatokseen josta mahdollinen omistaja voi hakea omansa.

Nämä säännöt pidetään jäsenien nähtävillä vartiotuvassa ja huoltoasemalla sekä kerhon jäsensivuilla.

Kerhon hallitus velvoittaa kaikkia kerhon jäseniä tutustumaan näihin sääntöihin ja noudattamaan niitä.

HMVK 2022


Ajankohtaista

Facebook