Säännöt

Säännöt 9.5.2017

 

 

Helsingin Moottorivenekerho r.y. – Helsingfors Motorbåtsklubb r.f.

 

 

1§ Nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Helsingin Moottorivenekerho r.y., – Helsingfors Motorbåtsklubb r.f. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

 

2§ Tarkoitus

 

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää, edistää ja tukea luonnon ja ympäristön huomioon ottavaa veneilyharrastusta sekä vesillä liikkumisen turvallisuutta sekä valvoa jäsentensä yhteisiä etuja veneilyyn liittyvissä asioissa.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus-, kilpailu-, kokous- ja muita vastaavia tilaisuuksia.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa poltto- ja voiteluaineiden kauppaa ja venetarvikkeiden myyntiä jäsenilleen ja heidän vierailleen, majoitus- tai ravitsemusliikettä taikka kioski- ja kahvilaliikettä sekä satama- ja veneiden talvisäilytystoimintaa jäsenilleen ja ylijäävien paikkojen osalta myös ulkopuolisille.

 

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

 

3§ Kieli

 

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

 

4§ Tunnukset

 

Yhdistyksen viralliset tunnukset ovat Kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistama lippu ja Suomen Veneilyliitto – Finlands Båtförbund r.y:n vahvistama kerhoviiri.

 

5§ Jäseneksi ottaminen

 

Yhdistyksen vuosi- ja juniorijäseneksi sekä kannattajajäseneksi voidaan ottaa yhdistyksen hallitukselle osoitetun kirjallisen hakemuksen perusteella jokainen hyvämaineinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö yhdistyksen kahden jäsenen tai muuten tunnetun suosittelijan suosituksen perusteella.

Jäsenhakemukset käsitellään yhdistyksen hallituksen kokouksessa, ja hyväksymiseen tarvitaan läsnäolevien yksimielinen päätös.

 

Jäseneksi hyväksytylle lähetetään viikon kuluessa ilmoitus hyväksymisestä. Yhdistyksen hallitus voi kutsua yhdistyksen jäseneksi hakevan saapumaan hallituksen kokoukseen, jossa hakemus käsitellään.

 

Yhdistyksen jäsenyys alkaa heti, kun jäseneksi hyväksytty on suorittanut yhdistyksen vaalikokouksen määräämän liittymismaksun ja jäsenmaksun.

 

6§ Jäsenet, jäsenmaksut ja muut maksut

 

Yhdistyksen jäsenet ovat kunniajäseniä, vakinaisia jäseniä, vuosijäseniä, miehistöjäseniä, juniorijäseniä ja kannattajajäseniä.

 

Kunniajäsenekseen yhdistys voi kokouksessaan kutsua henkilön, joka on erittäin huomattavasti ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperiä edistämällä tai yhdistyksen hyväksi toimimalla ja jota hallitus sellaiseksi esittää. Kunniajäseneksi kutsuminen edellyttää yhdistyksen kokouksessa annettujen äänten 3/4 määräenemmistöä.

Vakinaiseksi jäseneksi tulee jokainen, joka on suorittanut yhdistyksen vaalikokouksen määräämän liittymismaksun ja kertakaikkisena jäsenmaksuna vuosijäsenten kulloinkin maksaman jäsenmaksun 15-kertaisena. Vuosijäsen, joka 15 vuonna yhtäjaksoisesti on suorittanut jäsenmaksunsa, vapautuu enemmistä jäsenmaksuista siirtyen vakinaiseksi jäseneksi.

Henkilö, joka ei vuoden 1986 lopussa ole ollut yhdistyksen jäsen, ei voi tulla vakinaiseksi jäseneksi. Yhdistys voi kokouksessa kutsua vakinaiseksi jäseneksi henkilön, jolle yhdistys tahtoo osoittaa huomaavaisuutta tai tunnustusta ja jota hallitus sellaiseksi esittää. Vakinaiseksi jäseneksi kutsuminen edellyttää yhdistyksen kokouksessa annettujen äänten 3/4 määräenemmistöä.

Miehistöjäseneksi voi hallitus ottaa henkilön, joka toimii aktiivisesti vakinaisen tai vuosijäsenen kokonaan tai osittain omistamassa veneessä, kyseisen kipparin ja toisen yhdistyksen jäsenen suosituksesta.

Kannattajajäseneksi voi hallitus ottaa oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka haluaa tehokkaasti tukea ja kannattaa yhdistyksen toimintaa. Kannattajajäseneksi ottaminen tapahtuu 5 §:ssä määrättyä menettelytapaa noudattaen. Kannattajajäsenet suorittavat kertakaikkisena jäsenmaksuna yhdistyksen vaalikokouksen määräämän vähimmäismaksun.

Vuosijäsenet ja miehistöjäsenet suorittavat yhdistyksen vaalikokouksen määräämän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Halutessaan liittyä vuosijäseneksi, miehistön jäsen maksaa vuosijäsenen ja miehistöjäsenen liittymismaksun erotuksen.

Juniorijäsenten suorittama liittymismaksu ja jäsenmaksu eivät saa ylittää puolta vuosijäsenten vastaavista maksuista. Juniorijäsenyys muuttuu jäsenen suostumuksella yhdistyksen vuosijäsenyydeksi sen toimintavuoden alkaessa, jolloin juniorijäsen täyttää 20 vuotta.

 

Yhdistyksen vakinaisilta jäseniltä, vuosijäseniltä, miehistöjäseniltä ja kannattajajäseniltä voidaan periä yhdistyksen kokouksen määräämä maksu, joka syntyy jäsen- ja venerekisterin ylläpidosta tai yhdistyksen jäsenille toimitettavien tiedotteiden taikka muun vastaavan materiaalin lähettämisestä taikka muusta tämänkaltaisesta yhdistyksen hallintotoiminnasta tahi yhdistyksen järjestämien palvelujen käyttämisestä.

 

7§ Yhdistyksestä eroaminen

 

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tai sen kommodorille tai suullisesti tehtävä ilmoitus yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

 

Niiden jäsenten nimet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuansa purjehduskauden alkuun mennessä, yhdistyksen hallitus on oikeutettu poistamaan jäsenluettelosta ja näitä jäseniä pidetään yhdistyksestä eronneina.

 

Jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, päätöksiä, kunniaa tai hyviä tapoja vastaan, hallitus voi erottaa yhdistyksestä, jos vähintään kuusi hallituksen jäsentä erottamista kannattaa. Erotetulle on erottamispäätöksestä ilmoitettava viikon kuluessa päätöksen tekemisestä kirjatulla kirjeellä, joka lähetetään hänen viimeksi yhdistykselle ilmoittamaansa osoitteeseen. Ilmoitus erottamispäätöksestä on, vaikkei erotettu olisi ottanut kirjattua kirjettä vastaan, saatettu erotetun tietoon viikon kuluessa kirjatun kirjeen postituksesta.

 

Erotettu on oikeutettu saattamaan erottamispäätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ja hänen on esitettävä tämä vaatimus kirjallisesti yhden kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan yhdistyksen hallitukselle, joka kutsuu yhdistyksen koolle. Hallituksen tekemän erottamispäätöksen kumoaminen edellyttää 3/4 määräenemmistöä kaikista yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Äänestys on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä.

 

Yhdistyksestä eronnut tai erotettu sekä yhdistyksen jäsenrekisteristä poistettu on velvollinen suorittamaan erovuotta koskevan jäsenmaksunsa ja muut jäsenyydestä aiheutuneet maksunsa.

 

8§ Jaostot

 

Yhdistyksen keskuuteen voidaan perustaa epäitsenäisiä jaostoja herättämään harrastusta yhdistyksen tarkoitusperien ja pyrkimysten erikois-haaroihin. Jaostot toimivat yhdistyksen vahvistamien määräysten ja erikoissääntöjen mukaisesti.

 

9§ Hallitus

 

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kommodori, 1. ja 2. varakommodori, taloudenhoitaja, satamakapteeni, kilpailupäällikkö ja kolme muuta jäsentä.

 

Kaikki hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi siten, että vuosittain yksi kommodoreista, taloudenhoitaja, satamakapteeni tai kilpailupäällikkö, sekä yksi jäsen on erovuorossa

 

Kaikki hallituksen jäsenet voidaan välittömästi valita uudelleen. Ensimmäisenä vuonna ratkaistaan erovuoroisuus arpomalla, joka toimitetaan heti vaalien jälkeen.

 

Jos joku hallitukseen kuuluvista eroaa toimintakauden kestäessä tai hänet valitaan kommodoriksi tai varakommodoriksi, valitaan hänen tilalleen toinen toimikaudesta jäljellä olevaksi ajaksi seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

 

Juniorijäsentä ei voida valita yhdistyksen hallitukseen.

 

Yhdistyksen hallitus valitsee tarpeelliset yhdistyksen toimihenkilöt. Hallitus päättää toimihenkilöiden työsuhteista ja työehdoista.

 

9a§ Lautakunnat, valiokunnat ja toimikunnat

 

Hallitus voi asettaa vuodeksi kerrallaan yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi avukseen lautakuntia, valio- ja toimikuntia. Hallitus valitsee lautakuntien, valio- ja toimikuntien jäsenet ja nimeää niiden puheenjohtajat.

 

Mikäli lautakunnan, valio- tai toimikunnan äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

 

10§ Hallituksen kokoukset ja yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen hallitus kokoontuu kommodorin kutsusta ja on päätösvaltainen vähintään hallituksen viiden jäsenen, joista yhden on oltava kommodori tai jompikumpi varakommodoreista, ollessa saapuvilla.

 

Kommodorin ollessa estyneenä toimii jompikumpi varakommodoreista hänen sijaisenaan.

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa kommodori tai jompikumpi varakommodori yhdessä taloudenhoitajan tai hallituksen tähän tehtävään määräämän henkilön kanssa.

 

11§ Toimintavuosi

 

Yhdistyksen toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit yhdessä hallituksen vuosikertomuksen kanssa on annettava viimeistään 31 päivä tammikuuta tilintarkastajalle. Tarkastuksesta tilintarkastajain on annettava vuosikokoukselle kirjallinen lausunto, joka on jätettävä hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta.

 

11a§ Kerhotoimintavelvoite ja jäsenvartiointi

 

Yhdistyksen jäsen on velvollinen osallistumaan yhdistyksen kokouksessa määrätyllä tavalla yhdistyksen omaisuuden huolto- ja korjaustoimintaan, yhdistyksen koulutus-, kilpailu-, kokoustilaisuuksien järjestämiseen ja muuhun yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään ja yhdistyksen toimintaan välittömästi liittyvään toimintaan. Jäsen, joka ei suorita tätä kerhotoimintavelvollisuuttaan, voi vaihtoehtoisesti maksaa kerhon kokouksen määräämän korvauksen yhdistykselle.

 

Yhdistyksen jäsen on niin ikään velvollinen osallistumaan yhdistyksen kokouksessa määrätyllä tavalla yhdistyksen käytössä olevan sataman tai veneiden talvisäilytysalueen jäsenvartiointiin. Jäsen, joka ei suorita jäsenvartiointivelvoitettaan, voi vaihtoehtoisesti maksaa kerhon kokouksen määräämän korvauksen yhdistykselle.

 

Yhdistyksen hallitus asettaa tarvittaessa toimikunnan valmistelemaan kerhotoimintavelvoitteen ja jäsenvartioinnin käytännön toteuttamista. Hallitus määrää toimikunnan puheenjohtajan.

 

11b§ Rangaistukset ja muut seuraamukset

 

Yhdistyksen hallitus voi määrätä rangaistuksena jäsenelle, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai yhdistyksen hallituksen toimivaltaansa kuuluvia päätöksiä, huomautuksen tai varoituksen sekä kieltää määräajaksi yhdistyksen jäsenpalvelujen käytön taikka määrätä ylimääräisiä vartiovuoroja yhdistyksen käytössä olevassa satamassa purjehduskauden aikana tai veneiden talvisäilytysalueella. Toimenpiteen kohteeksi joutunut yhdistyksen jäsen voi saattaa asian yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi siten kuin edellä 7 §:ssä on määrätty.

 

12§ Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kolme, vuosikokous helmi tai maaliskuussa, kevätkokous huhti- tai toukokuussa ja vaalikokous marraskuussa.

 

Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 10 jäsentä tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää.

 

Yhdistyksen kokouksen hallitus kutsuu koolle julkaisemalla siitä tiedonannon viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää ainakin yhdessä Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä tai kirjallisella kokouskutsulla, joka on postitettava ainakin kaksi viikkoa ennen kokouspäivää taikka toimittamalla kutsu sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen. Jos kokouksessa tulee käsiteltäväksi kysymys yhdistyksen nimen tai sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä, on tästä kokouskutsussa mainittava.

 

Yhdistyksen kokouksen avaa ja sitä johtaa kommodori tai jompikumpi varakommodori, tai jos näillä on este, joku muu hallituksen jäsen.

 

13§ Vuosikokous

 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. Hallituksen kertomus kuluneelta vuodelta.
 2. Tilintarkastajain lausunto sekä kysymys tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
 3. Hallituksen kuluvaa vuotta varten laatima tulo- ja menoarvio.
 4. Kysymykset, jotka hallitus esittää vuosikokouksen käsiteltäviksi.
 5. Kysymykset, jotka vähintään 10 päivää aikaisemmin hallitukselle osoitetulla kirjallisella esityksellä on pyydetty ottamaan kokouksen ohjelmaan.

 

14§ Kevätkokous

 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. Vahvistetaan alkavan purjehduskauden kilpailu- ja toimintaohjelma.
 2. Kysymykset, jotka hallitus esittää kevätkokouksen käsiteltäviksi.
 3. Kysymykset, jotka 13 §:ssä määrätyllä tavalla on pyydetty ottamaan kokouksen ohjelmaan.

 

15§ Vaalikokous

 

Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
 2. Suoritetaan vuorovuosin kommodorin, 1. varakommodorin tai 2. varakommodorin vaali
 3. Suoritetaan vuorovuosin kilpailupäällikön, satamakapteenin tai taloudenhoitajan vaali
 4. Suoritetaan vuorovuosin hallituksen jäsenen vaali
 5. Kahden tilintarkastajan ja näiden varamiesten vaali.
 6. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun sekä muiden säännöissä määrättyjen yhdistyksen jäseniltään perimien maksujen suuruus.
 7.  Kysymykset, jotka hallitus esittää vaalikokouksen käsiteltäviksi.
 8. Kysymykset, jotka 13 §:ssä määrätyllä tavalla on pyydetty ottamaan kokouksen ohjelmaan.

 

16§ Äänioikeus

 

Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on kunnia-, vakinaisilla- ja vuosi-jäsenillä. Kannattaja-, miehistö- ja juniorijäsenellä on ainoastaan puheoikeus. Yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa tapahtuvissa äänestyksissä ratkaisee äänten yksinkertainen enemmistö, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa, paitsi vaaleissa, jotka ratkaistaan arvalla.

 

Vaalit toimitetaan umpilipuin, mikäli niin vaaditaan. Valtakirjalla ei voi äänestää.

 

17§ Nimen ja sääntöjen muuttaminen

 

Nimen ja sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdenmukainen päätös kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, ja päätöksen pätevyyteen vaaditaan vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

 

18§ Yhdistyksen purkaminen

 

Jos yhdistys purkautuu, on sen omaisuus jätettävä jollekin toiselle suomalaiselle rekisteröidylle yhdistykselle moottorivene- ja purjehdusurheilua edistäviin tarkoituksiin käytettäväksi.

 

 

Helsingin Moottorivenekerho ry. Tervasaarenkannas 1 00170 Helsinki, hmvk@hmvk.fi

 


Facebook