Säännöt

Voimassaolevat säännöt: 11.08.2021

1§ Nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Helsingin Moottorivenekerho ry, Helsingfors
Motorbåtsklubb rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.


2§ Tarkoitus


Yhdistyksen tarkoituksena on herättää, edistää ja tukea luonnon ja
ympäristön huomioon ottavaa veneilyharrastusta sekä vesillä
liikkumisen turvallisuutta sekä valvoa jäsentensä yhteisiä etuja
veneilyyn liittyvissä asioissa.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus-,
kilpailu-, kokous- ja muita vastaavia tilaisuuksia.


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa poltto- ja
voiteluaineiden kauppaa ja venetarvikkeiden myyntiä jäsenilleen ja
heidän vierailleen, majoitus- tai ravitsemusliikettä taikka kioski-
ja kahvilaliikettä sekä satama- ja veneiden talvisäilytystoimintaa
jäsenilleen ja ylijäävien paikkojen osalta myös ulkopuolisille.


Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän
taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.


3§ Kieli


Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.


4§ Tunnukset


Yhdistyksen viralliset tunnukset ovat Kauppa- ja
teollisuusministeriön vahvistama lippu ja Suomen Veneilyliitto –
Finlands Båtförbund r.y:n vahvistama kerhoviiri.


5§ Jäseneksi ottaminen


Yhdistyksen vuosi- ja juniorijäseneksi sekä kannattajajäseneksi
voidaan ottaa yhdistyksen hallitukselle osoitetun kirjallisen
hakemuksen perusteella jokainen hyvämaineinen henkilö tai
oikeustoimikelpoinen yhteisö yhdistyksen kahden jäsenen tai muuten
tunnetun suosittelijan suosituksen perusteella.  


Jäsenhakemukset käsitellään yhdistyksen hallituksen kokouksessa, ja
hyväksymiseen tarvitaan läsnä olevien yksimielinen päätös.


Jäseneksi hyväksytylle lähetetään viikon kuluessa ilmoitus
hyväksymisestä. Yhdistyksen hallitus voi kutsua yhdistyksen
jäseneksi hakevan saapumaan hallituksen kokoukseen, jossa hakemus
käsitellään.


Yhdistyksen jäsenyys alkaa heti, kun jäseneksi hyväksytty on
suorittanut yhdistyksen vaalikokouksen määräämän liittymismaksun ja
jäsenmaksun.


6§ Jäsenet, jäsenmaksut ja muut maksut


Yhdistyksen jäsenet ovat kunniajäseniä, vakinaisia jäseniä,
vuosijäseniä, miehistöjäseniä, juniorijäseniä ja kannattajajäseniä.


Kunniajäsenekseen yhdistys voi kokouksessaan kutsua henkilön, joka
on erittäin huomattavasti ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperiä
edistämällä tai yhdistyksen hyväksi toimimalla ja jota hallitus
sellaiseksi esittää. Kunniajäseneksi kutsuminen edellyttää
yhdistyksen kokouksessa annettujen äänten 3/4 määräenemmistöä.


Vakinaiseksi jäseneksi tulee jokainen, joka on suorittanut
yhdistyksen vaalikokouksen määräämän liittymismaksun ja
kertakaikkisena jäsenmaksuna vuosijäsenten kulloinkin maksaman
jäsenmaksun 15-kertaisena. Vuosijäsen, joka 15 vuonna
yhtäjaksoisesti on suorittanut jäsenmaksunsa, vapautuu enemmistä
jäsenmaksuista siirtyen vakinaiseksi jäseneksi.


Henkilö, joka ei vuoden 1986 lopussa ole ollut yhdistyksen jäsen, ei
voi tulla vakinaiseksi jäseneksi. Yhdistys voi kokouksessa kutsua
vakinaiseksi jäseneksi henkilön, jolle yhdistys tahtoo osoittaa
huomaavaisuutta tai tunnustusta ja jota hallitus sellaiseksi
esittää. Vakinaiseksi jäseneksi kutsuminen edellyttää yhdistyksen
kokouksessa annettujen äänten 3/4 määräenemmistöä.


Miehistöjäseneksi voi hallitus ottaa henkilön, joka toimii
aktiivisesti vakinaisen tai vuosijäsenen kokonaan tai osittain
omistamassa veneessä, kyseisen kipparin ja toisen yhdistyksen
jäsenen suosituksesta.


Kannattajajäseneksi voi hallitus ottaa oikeustoimikelpoisen
yhteisön, joka haluaa tehokkaasti tukea ja kannattaa yhdistyksen
toimintaa. Kannattajajäseneksi ottaminen tapahtuu 5 §:ssä määrättyä
menettelytapaa noudattaen. Kannattajajäsenet suorittavat
kertakaikkisena jäsenmaksuna yhdistyksen vaalikokouksen määräämän
vähimmäismaksun.


Vuosijäsenet ja miehistöjäsenet suorittavat yhdistyksen
vaalikokouksen määräämän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun.
Halutessaan liittyä vuosijäseneksi, miehistön jäsen maksaa
vuosijäsenen ja miehistöjäsenen liittymismaksun erotuksen.


Juniorijäsenten suorittama liittymismaksu ja jäsenmaksu eivät saa
ylittää puolta vuosijäsenten vastaavista maksuista. Juniorijäsenyys
muuttuu jäsenen suostumuksella yhdistyksen vuosijäsenyydeksi sen
toimintavuoden alkaessa, jolloin juniorijäsen täyttää 20 vuotta.


Yhdistyksen vakinaisilta jäseniltä, vuosijäseniltä,
miehistöjäseniltä ja kannattajajäseniltä voidaan periä yhdistyksen
kokouksen määräämä maksu, joka syntyy jäsen- ja venerekisterin
ylläpidosta tai yhdistyksen jäsenille toimitettavien tiedotteiden
taikka muun vastaavan materiaalin lähettämisestä taikka muusta
tämänkaltaisesta yhdistyksen hallintotoiminnasta tahi yhdistyksen
järjestämien palvelujen käyttämisestä.


7§ Yhdistyksestä eroaminen


Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti
ilmoitettava hallitukselle tai sen kommodorille tai suullisesti
tehtävä ilmoitus yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.


Niiden jäsenten nimet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuansa
purjehduskauden alkuun mennessä, yhdistyksen hallitus on oikeutettu
poistamaan jäsenluettelosta ja näitä jäseniä pidetään yhdistyksestä
eronneina.


Jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, päätöksiä, kunniaa tai
hyviä tapoja vastaan, hallitus voi erottaa yhdistyksestä, jos
vähintään kuusi hallituksen jäsentä erottamista kannattaa.
Erotetulle on erottamispäätöksestä ilmoitettava viikon kuluessa
päätöksen tekemisestä kirjatulla kirjeellä, joka lähetetään hänen
viimeksi yhdistykselle ilmoittamaansa osoitteeseen. Ilmoitus
erottamispäätöksestä on, vaikkei erotettu olisi ottanut kirjattua
kirjettä vastaan, saatettu erotetun tietoon viikon kuluessa kirjatun
kirjeen postituksesta.


Erotettu on oikeutettu saattamaan erottamispäätös yhdistyksen
kokouksen tutkittavaksi ja hänen on esitettävä tämä vaatimus
kirjallisesti yhden kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon
saatuaan yhdistyksen hallitukselle, joka kutsuu yhdistyksen koolle.
Hallituksen tekemän erottamispäätöksen kumoaminen edellyttää 3/4
määräenemmistöä kaikista yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.
Äänestys on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä.  


Yhdistyksestä eronnut tai erotettu sekä yhdistyksen
jäsenrekisteristä poistettu on velvollinen suorittamaan erovuotta
koskevan jäsenmaksunsa ja muut jäsenyydestä aiheutuneet maksunsa.


8§ Jaostot


Yhdistyksen keskuuteen voidaan perustaa epäitsenäisiä jaostoja
herättämään harrastusta yhdistyksen tarkoitusperien ja pyrkimysten
erikois-haaroihin. Jaostot toimivat yhdistyksen vahvistamien
määräysten ja erikoissääntöjen mukaisesti.


9§ Hallitus


Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita ja taloutta hoitaa
hallitus, johon kuuluu kommodori, 1. ja 2. varakommodori,
taloudenhoitaja, satamakapteeni, kilpailupäällikkö ja kolme muuta
jäsentä.


Kaikki hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi siten, että
vuosittain yksi kommodoreista, taloudenhoitaja, satamakapteeni tai
kilpailupäällikkö, sekä yksi jäsen on erovuorossa


Kaikki hallituksen jäsenet voidaan välittömästi valita uudelleen.
Ensimmäisenä vuonna ratkaistaan erovuoroisuus arpomalla, joka
toimitetaan heti vaalien jälkeen.


Jos joku hallitukseen kuuluvista eroaa toimintakauden kestäessä tai
hänet valitaan kommodoriksi tai varakommodoriksi, valitaan hänen
tilalleen toinen toimikaudesta jäljellä olevaksi ajaksi seuraavassa
yhdistyksen kokouksessa.


Juniorijäsentä ei voida valita yhdistyksen hallitukseen.


Yhdistyksen hallitus valitsee tarpeelliset yhdistyksen
toimihenkilöt. Hallitus päättää toimihenkilöiden työsuhteista ja
työehdoista.


9a§ Lautakunnat, valiokunnat ja toimikunnat


Hallitus voi asettaa vuodeksi kerrallaan yhdistyksen tarkoituksen
toteuttamiseksi avukseen lautakuntia, valio- ja toimikuntia.
Hallitus valitsee lautakuntien, valio- ja toimikuntien jäsenet ja
nimeää niiden puheenjohtajat.


Mikäli lautakunnan, valio- tai toimikunnan äänet menevät tasan,
voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.


10§ Hallituksen kokoukset ja yhdistyksen nimen kirjoittaminen


Yhdistyksen hallitus kokoontuu kommodorin kutsusta ja on
päätösvaltainen vähintään hallituksen viiden jäsenen, joista yhden
on oltava kommodori tai jompikumpi varakommodoreista, ollessa
saapuvilla.


Kommodorin ollessa estyneenä toimii jompikumpi varakommodoreista
hänen sijaisenaan.


Yhdistyksen nimen kirjoittaa kommodori yksin tai jompikumpi
varakommodori yhdessä taloudenhoitajan tai hallituksen tähän
tehtävään määräämän henkilön kanssa.


11§ Toimintavuosi


Yhdistyksen toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit yhdessä
hallituksen vuosikertomuksen kanssa on annettava viimeistään 15
päivä helmikuuta tilintarkastajalle. Tarkastuksesta
tilintarkastajain on annettava vuosikokoukselle kirjallinen
lausunto, joka on jätettävä hallitukselle viimeistään 14 päivää
ennen vuosikokousta.


11a§ Kerhotoimintavelvoite ja jäsenvartiointi


Yhdistyksen jäsen on velvollinen osallistumaan yhdistyksen
kokouksessa määrätyllä tavalla yhdistyksen omaisuuden huolto- ja
korjaustoimintaan, yhdistyksen koulutus-, kilpailu-,
kokoustilaisuuksien järjestämiseen ja muuhun yhdistyksen
tarkoitusperiä edistävään ja yhdistyksen toimintaan välittömästi
liittyvään toimintaan. Jäsen, joka ei suorita tätä
kerhotoimintavelvollisuuttaan, voi vaihtoehtoisesti maksaa kerhon
kokouksen määräämän korvauksen yhdistykselle.


Yhdistyksen jäsen on niin ikään velvollinen osallistumaan
yhdistyksen kokouksessa määrätyllä tavalla yhdistyksen käytössä
olevan sataman tai veneiden talvisäilytysalueen jäsenvartiointiin.
Jäsen, joka ei suorita jäsenvartiointivelvoitettaan, voi
vaihtoehtoisesti maksaa kerhon kokouksen määräämän korvauksen
yhdistykselle.  


Yhdistyksen hallitus asettaa tarvittaessa toimikunnan valmistelemaan
kerhotoimintavelvoitteen ja jäsenvartioinnin käytännön
toteuttamista. Hallitus määrää toimikunnan puheenjohtajan.


11b§ Rangaistukset ja muut seuraamukset


Yhdistyksen hallitus voi määrätä rangaistuksena jäsenelle, joka ei
noudata yhdistyksen sääntöjä tai yhdistyksen hallituksen
toimivaltaansa kuuluvia päätöksiä, huomautuksen tai varoituksen sekä
kieltää määräajaksi yhdistyksen jäsenpalvelujen käytön taikka
määrätä ylimääräisiä vartiovuoroja yhdistyksen käytössä olevassa
satamassa purjehduskauden aikana tai veneiden talvisäilytysalueella.
Toimenpiteen kohteeksi joutunut yhdistyksen jäsen voi saattaa asian
yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi siten kuin edellä 7 §:ssä on
määrätty.


12§ Yhdistyksen kokoukset


Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kolme,
vuosikokous helmi- tai maaliskuussa, kevätkokous huhti- tai
toukokuussa ja vaalikokous marraskuussa.


Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai milloin vähintään 10 jäsentä tai 1/10
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää.


Yhdistyksen kokouksen hallitus kutsuu koolle julkaisemalla siitä
tiedonannon viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää yhdistyksen
verkkosivuilla ja toimittamalla kutsu sähköpostitse vähintään kaksi
viikkoa ennen kokouspäivää jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan
osoitteeseen. Jos kokouksessa tulee käsiteltäväksi kysymys
yhdistyksen nimen tai sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen
purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai
kiinnittämisestä, on tästä kokouskutsussa mainittava.


Yhdistyksen kokouksen avaa ja sitä johtaa kommodori tai jompikumpi
varakommodori, tai jos näillä on este, joku muu hallituksen jäsen.


13§ Vuosikokous


Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. Hallituksen kertomus kuluneelta vuodelta.
2. Tilintarkastajain lausunto sekä kysymys tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle.
3. Hallituksen kuluvaa vuotta varten laatima tulo- ja menoarvio.
4. Kysymykset, jotka hallitus esittää vuosikokouksen käsiteltäviksi.
5. Kysymykset, jotka vähintään 10 päivää aikaisemmin hallitukselle
osoitetulla kirjallisella esityksellä on pyydetty ottamaan kokouksen
ohjelmaan.


14§ Kevätkokous


Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. Vahvistetaan alkavan purjehduskauden kilpailu- ja
toimintaohjelma.
2. Kysymykset, jotka hallitus esittää kevätkokouksen käsiteltäviksi.
3. Kysymykset, jotka 13 §:ssä määrätyllä tavalla on pyydetty
ottamaan kokouksen ohjelmaan.


15§ Vaalikokous


Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
2. Suoritetaan vuorovuosin kommodorin, 1. varakommodorin tai 2.
varakommodorin vaali
3. Suoritetaan vuorovuosin kilpailupäällikön, satamakapteenin tai
taloudenhoitajan vaali
4. Suoritetaan vuorovuosin hallituksen jäsenen vaali
5. Kahden tilintarkastajan ja näiden varamiesten vaali.
6. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun sekä muiden säännöissä
määrättyjen yhdistyksen jäseniltään perimien maksujen suuruus.
7. Kysymykset, jotka hallitus esittää vaalikokouksen käsiteltäviksi.
8. Kysymykset, jotka 13 §:ssä määrätyllä tavalla on pyydetty
ottamaan kokouksen ohjelmaan.


16§ Äänioikeus  


Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on kunnia-, vakinaisilla- ja
vuosi-jäsenillä. Kannattaja-, miehistö- ja juniorijäsenellä on
ainoastaan puheoikeus. Yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa
tapahtuvissa äänestyksissä ratkaisee äänten yksinkertainen
enemmistö, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten
mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa,
paitsi vaaleissa, jotka ratkaistaan arvalla.


Vaalit toimitetaan umpilipuin, mikäli niin vaaditaan. Valtakirjalla
ei voi äänestää.


17§ Nimen ja sääntöjen muuttaminen


Nimen ja sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdenmukainen päätös kahdessa vähintään kuukauden väliajoin
pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, ja päätöksen pätevyyteen
vaaditaan vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.


18§ Yhdistyksen purkaminen


Jos yhdistys purkautuu, on sen omaisuus jätettävä jollekin toiselle
suomalaiselle rekisteröidylle yhdistykselle moottorivene- ja
purjehdusurheilua edistäviin tarkoituksiin käytettäväksi.


Ajankohtaista

Facebook